O řadě Labyrinth a metodě CLIL
Stacks Image 37740
O řadě Labyrinth 
Výuková sada Labyrinth je první ucelená sada doplňkových materiálů umožňující souvislou výuku vybraných odborných předmětů, jejichž témata jsou v souladu s tématy ŠVP.
Tato učební řada vznikla v období 2014-2015 a ověřovalo ji 80 učitelů na 37 základních školách. Labyrinth se stal efektivním a zábavným doplňkem výuky.
Jednotlivé materiály jsou provázány, to znamená, že učivo, které žáci probírají v učebnici, následně procvičují v pracovním sešitu, mohou si zahrát deskovou nebo online hru, kde si znovu procvičují jak získané znalosti obsahové, tak i jazykové. Žáky ve všech materiálech provázejí postavy Davida a Laury, kteří prožívají s dalšími přáteli v jednotlivých předmětech malá dobrodružství a zprostředkovávají žákům učivo zábavnou a aktivní formou.
Stacks Image 9487
Pro každý z předmětů (matematika, dějepis, zeměpis, přírodopis, občanská nauka) mají učitelé k dispozici učebnici, pracovní sešit, metodickou příručku, CD s poslechy, deskovou hru a soubor CLIlových on-line her.
V jazykové kombinaci s němčinou, jsou všechny materiály zpracovány pro úroveň A1 (dle SERR) a zaměřením témat pro žáky 8. a 9. tříd.
V kombinaci s angličtinou jsou připraveny učební materiály ve dvou úrovních. Úroveň A1 s tématy vhodnými zejména pro 6. a 7. třídu a úroveň A2 pro žáky 8. a 9. tříd. Zvolená témata jsou frekventovaná a výukou se prolínají, takže lze případně využít učebnice v souladu s jazykovými schopnostmi žáků i v jiných třídách, než pro které jsou prioritně napsány.
Výuková sada vznikla v rámci projektu ŠKOLA BEZ HRANIC, který byl spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. Aktualizovaná vydání jsou financována z vlastních zdrojů vydavatele.
Komentáře pedagogů, kteří řadu Labyrinth zařazují do výuky:
„Při výuce cizího jazyka jde podle mého názoru o propojení s praxí, o probuzení zájmu učit se cizímu jazyku. To vše nové učební materiály Labyrinth splňují. Moc mě potěšilo, že se našim žákům s materiály dobře pracuje a líbí se jim.“ RNDr. Ivana Řehková, ZŠ Strančice
Stacks Image 16364
Každá učebnice má rozsah 60 stran a je členěna do následujících částí:
 • Obsah – s uvedením obsahových a jazykových cílů a průřezových témat
 • Language for teachers and students – užitečné věty a výrazy pro učitele a žáky
 • Let‘s play – frekventované věty a výrazy potřebné pro hraní her
 • Nice to meet you – úvodní část představující hlavní aktéry děje a třetí postavu
 • Lekce 0 Let‘s start – úvodní lekce seznamující žáky s tím, co se naučí
 • Lekce 1 – 12 – průběžné lekce s jednotlivými tématy
 • Lekce 13 Let‘s wave good bye – závěrečná lekce, kde si žáci připomenou probranou látku a případně krátkým shrnujícím testem si ověří, že znalosti získali.

Ve všech učebnicích a materiálech, které jsou v rámci sady Labyrinth k dispozici, je kladen velký důraz na práci se slovní zásobou. Učebnice je určena pro žáky s jazykovou úrovní A1 nebo A2, přesto je vzhledem k odbornosti nejazykového obsahu třeba zahrnout i pojmy, které tyto úrovně překračují.
Proto je vhodné jako přípravu na novou slovní zásobu využívat např. myšlenkové mapy, přiřazovat slova k obrázkům, spojovat reálné piktogramy s určitým (odborným) pojmem a pracovat také se slovníky. Lze využívat slovníky tištěné i internetové, které jsou dnes výrazně častější a žáci se v nich tak lépe naučí orientovat. Podporována je často také dovednost odhadnout význam slova na základě kontextu, která je nejen pro metodu CLIL, ale především pro jazykové dovednosti a reálnou komunikaci v cizím prostředí velmi důležitá.
Učebnice a pokyny v příručkách pro učitele jsou směřovány spíše k nácviku větných celků společně s intonací věty a kontextem. To je podpořeno také nahrávkami na CD. Žáci často nejprve vyslechnou nahrávku (buď jednotlivé slovo nebo např. rozhovor nebo jeho část) a poté opakují. Výslovnost jednotlivých slov a případná korekce je ponechána více na uvážení učitele.
Stacks Image 9539
Pracovní sešity s rozsahem 30 stran tvoří doplněk učebnic. Často obsahují rozšiřující cvičení, kterými lze zaměstnat žáky, kteří úkoly rychle zvládají. V některých případech je možné využít cvičení a úkolů uvedených v pracovních sešitech k zadání domácí práci či přípravy.
Pracovní sešity mají stejně jako učebnice určitou společnou rámcovou strukturu. V některých případech jsou rovněž i v pracovních sešitech zařazeny poslechy. Pracovní listy, se kterými žáci případně pracují, jsou součástí metodických příruček pro učitele.
Stacks Image 9557
Metodické příručky pro učitele jsou zpracovány samostatně ke každé učební řadě. Učitelům jsou k dispozici v PDF verzi, která umožňuje vzít si s sebou do hodiny vždy jen tu část, kterou učitel aktuálně potřebuje. Navíc, pokud podle určitých učebnic učí více učitelů současně ve stejném čase, není problém se sdílením metodické příručky. Každá z příruček má opět jednotnou strukturu, ve které se lze snadno orientovat s využitím uvedených piktogramů a odlišením použitých fontů.
Každá metodická příručka obsahuje také transkripce poslechů a výsledky úkolů a cvičení pro rychlou kontrolů práce žáků. Obsahují i odhad časové náročnosti cvičení a návrh nejvhodnějších metod pro jejich zařazení do vyučovací hodiny. Jednotlivé příručky mají rozdílný rozsah podle toho, jak podrobně bylo třeba určité aktivity a cvičení komentovat. Na konci každé metodické příručky najdou učitelé samostatně zařazené pracovní listy, které mohou jednoduše nakopírovat a připravit pro práci žáků. Práce s těmito listy je v metodikách rovněž popsána.
Stacks Image 9575
Poslechy jsou učitelům k dispozici na CD. Na zadní straně obalu obsahují seznam namluvených poslechů a jejich stopáž. Zvlášť jsou označeny poslechy přiřazené k aktivitám v pracovním sešitu.
Veškeré texty byly namluveny různými rodilými mluvčími, aby měli žáci možnost trénovat porozumění autentického textu.
Od roku 2020 je možné všechny poslechy k anglickým učebnicím objednat i jako komplet na USB disku.
Stacks Image 9593
Deskové hry jsou k dispozici učitelům v pevné krabici, která obsahuje hrací plátno na tvrdém kartonu, figurky, hrací kostku, pravidla a kartičky s úkoly a aktivitami. V některých případech šeková hra obsahuje samostatné řešení úkolů, jindy, pokud to charakter deskové hry vyžaduje, je řešení uvedeno přímo na kartách.
Ke každé z učebnic je zpracována desková hra, která opět tematicky a obsahově doplňuje a procvičuje probíranou látku.
O metodě CLIL 
Metoda CLIL není sice zcela nová, ale zatím není v českém školství příliš rozšířená. Jedná se o integrované vzdělávání (CLIL = Content Language Integrated Learning), při němž dochází k propojení výuky cizího jazyka s výukou odborného předmětu.
Od bilingvní výuky se liší tím, že má dva výukové cíle, vedle cíle odborného i ten jazykový. Zjednodušeně řečeno si tedy učitel stanovuje, čemu žáky naučí ve svém (odborném) předmětu a zároveň, které jazykové struktury, slovíčka či gramatické jevy chce se žáky procvičit.
Stacks Image 21244
Používá-li učitel například metodu CLIL v hodině zeměpisu, může být jedním jeho cílem naučit žáky práci s mapou světa (obsahový cíl) a druhým (jazykovým) cílem může být například současné procvičení stupňování přídavných jmen a jednoduchých otázek typu: „Jak se jmenuje nejvyšší hora světa? Která řeka je nejdelší řeka Evropy? Je Mont Blanc vyšší než Kilimandžáro?“ atd.
Nepopiratelnou výhodou této výuky je přirozené využití jazyka v reálných situacích, které nás neustále obklopují. Je spojena s prosazováním komunikativních metod ve výuce a nenásilnou formou integruje dva i více školních předmětů, podporuje mezipředmětové vztahy, projektové vyučování a nové formy práce. Žáci pracují ve tvořivé atmosféře a spolu s učitelem se stávají jednou pracovní skupinou a týmovými spoluhráči. Učitel zde působí spíše jako moderátor celého dění a žáci se aktivně podílí na vyučovacím procesu, učí se třídit informace, vyhledávat a analyzovat je, reflektovat vlastní práci a použité postupy. Žáci se také učí sebehodnocení.
V souladu s tímto základním pravidlem byla připravena sada výukových materiálů Labyrinth, která je určena pro doplňkovou kontinuální výuku metodou CLIL v hodinách matematiky, dějepisu, zeměpisu, přírodopisu, občanské nauky nebo angličtiny a němčiny. Učební materiály Labyrinth mohou využívat žáci druhého stupně základních škol a žáci nižších ročníků víceletých gymnázií.
Komentář pedagožky, která řadu Labyrinth pravidelně zařazuje do výuky:
„Ráda bych zdůraznila, že se v žádném případě nejedná o potlačení funkce češtiny nebo o oslabení výuky odborného předmětu (jak možná někteří z Vás namítnou). CLILová hodina má totiž dva cíle: Odborný a jazykový. Jde o to výuku zpestřit a společně se naučit něco nového v cizím jazyce.“
Bc. Pavlína Reinišová, ZŠ J. K. Tyla Písek
Tipy pro výuku CLIL 

Doporučení, tipy a osvědčené metody pro práci při výuce metodou CLIL

Stacks Image 37500
Při počátečním zavádění CLILu je nejčastější obavou učitelů i rodičů, že děti nebudou v cizím jazyce dostatečně rozumět, což může zkomplikovat porozumění látce odborného předmětu. Je přirozené, že žáci nezachytí v cizím jazyce zcela vše, existuje však celá řada metod a strategií, které mohou při výuce CLIL významně pomoci porozumění a vytvořit tak podporu nejen žákům ale i učiteli samotnému.
Základní strategií, kterou je v CLILových hodinách nutné vzít v úvahu, je vizualizace. Je dobré podpořit text či mluvené slovo obrázky, fotografiemi, schématy, časovými osami, grafy, tabulkami či myšlenkovými mapami. Pro písemné úkoly je možné využívat grafických organizátorů (např. Vennův diagram). Co se týká zadání, doporučujeme využívat obrázkových instrukcí. Žákům také velmi pomůže, pokud učitel rozdá instrukce k aktivitě písemně do dvojic či skupin nebo je alespoň nechá promítnuté na projektoru po celou dobu, kdy daná činnost probíhá. Tyto zdánlivě banální metody mohou významně pomoci žákům porozumět a tím pádem se aktivně zapojit.
V hodinách CLIL dále velmi dobře funguje tzv. činnostní učení (learning by doing). Žáci uvítají, pokud dostanou příležitost manipulovat, danou látku si takzvaně „osahat“. Může jít o jakýkoli typ pokusů, ale třeba i jen přiřazování slov na kartičkách k obrázkům.
Při systematickém zapojování CLIL je také vhodné využívat opakujících se činností a každodenních rutin ve škole ke komunikaci v cizím jazyce (např. zápis data na tabuli, zjišťování absence, počasí apod.). Výhodou je, že žáci dokážou předvídat, jaká otázka nebo instrukce bude následovat, což jim pomáhá porozumět. Neustálé opakování pak zajistí trvalé zapamatování.

Stacks Image 37507
V CLILu se také velmi osvědčuje učení v pohybu a metoda TPR (Total Physical Response), při které žáci reagují pohybem na slovní instrukci. Obvykle se využívá v hodinách tělesné výchovy, pomůže ale zpestřit i výuku jiných předmětů. Žáci se při aktivitách tohoto typu uvolní, odreagují a zároveň procvičí cílovou slovní zásobu.
Dále doporučujeme občas zařadit aktivity uplatňující multisenzorický přístup, kdy žáci například po hmatu poznávají geometrické tvary či tělesa, se zavřenýma očima hádají podle zvuku hudební nástroje či ochutnávají ingredience při přípravě tradičního tanzanského pokrmu.
Velmi dobře v CLILu funguje také simulace reálných situací, např. nakupování v obchodě (v matematice), návštěva u lékaře (v biologii), rozhovor reportéra s představitelem humanitární organizace (v občanské výchově). Učebnice Labyrinth přinášejí celou řadu příležitostí k podobným aktivitám.
Hodnocení výuky 

Náměty na zhodnocení kvality práce učitele v CLILové hodině

Hodnocení vyučovací hodiny mohou provádět učitelé vzájemně. Cílem hodnocení by měla být zejména motivace učitele k využívání metody CLIL v dalších hodinách s aspektem zaměřujícím se na průběžné zvyšování jejich kvality. Snažíme se tedy vždy najít nejprve to, co se podařilo, a teprve poté se zaměřujeme na oblasti možného zlepšení.
Stacks Image 37743

Orientační oblasti hodnocení vyučovací hodiny využívající metodu CLIL:

 • sledování splnění cílů hodiny
 • sledování rozložení a vyváženosti odborného a jazykového cíle
 • způsob procvičování jednotlivých řečových dovedností – mluvený projev, poslech, porozumění čtení a psaný projev
 • zpracování náplně hodiny
 • používání mateřského jazyka vs. cizího jazyka – učitel
 • používání mateřského jazyka vs. cizího jazyka – žáci
 • role učitele vs. role žáků
 • zapojení žáků do výuky – motivace i méně úspěšných žáků
 • aktivita/pasivita žáků – zájem o téma
 • organizační formy výuky – vhodnost pro dané aktivity
 • hodnocení žáků v rámci hodiny
 • potíže, které nastaly a jejich možná řešení (metodika, odbornost, jazyk)
Sebereflexe žáků 

Hodnocení žáků při využívání metody CLIL ve výuce

Stacks Image 37733
Při hodnocení práce žáků v CLILových hodinách by měl učitel mít vždy na paměti, že důležitá je motivace žáků a jejich povzbuzovaní k aktivnímu využívání cizího jazyka jako prostředku komunikace. Z toho důvodu je doporučeno práci v hodinách neznámkovat.
Aby však bylo možné nějakým způsobem práci žáka zhodnotit, obsahují pracovní sešity vždy na konci každé lekce tabulku určenou k sebehodnocení. Každý žák si tak v jednoduché tabulce sám označí míru naplnění jednotlivých cílů. K hodnocení se využívá piktogramů vyjadřujících obrazně úroveň splnění cíle. Takto vypadá například tabulka sebehodnocení žáka po absolvování hodiny občanské výchovy s tématem rodina.
Učitel může spolu se žáky vytvořit další kritéria pro sebehodnocení získaných znalostí, případně dovedností. Po vyplnění hodnocení žáky může učitel namátkově zkontrolovat, zda se v sebehodnocení žáci nepřecenili, či naopak nepodcenili a zda je vyznačené sebehodnocení v souladu s aktuálními znalostmi žáka.